فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 551 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال