فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 519 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال