پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه اسلامی ام درمان (سودان) ، فقه و حقوق

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه اسلامی ام درمان (سودان) ، فقه و حقوق

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه مذاهب اسلامی (تهران) ، فقه مذاهب اسلامی (فقه شافعی)

1375 ← 1379

کلمات کلیدی