سیدجلال زرگر

سیدجلال زرگر،

دانشیار
  • عضویت در شورای فرهنگی پردیس علوم دانشگاه تهران
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 294 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 422 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

افتخارات