زینب سنائی

زینب سنائی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089750
اتاق : 1-408
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 509 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 615 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • جلسه با پژوهشکده میکرواپتیک 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1380 ← 1384

کلمات کلیدی