محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
Scopus
  • 1586 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2521 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان نامه ها و رساله ها