اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
Scopus
  • 2034 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 3103 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1396←1397
  • مدیر گروه مهندسی کنترل 1394←1395
  • مسئول کمیته آموزش IEEE (بخش ایران) 1392←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کنکوردیا ، مهندسی برق

1371 ← 1376

M.S ، تهران ، مهندسی برق

1365 ← 1367

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق

1357 ← 1365

کلمات کلیدی