محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
Scopus
  • 1657 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 2616 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1396←1397
  • مدیر گروه مهندسی کنترل 1394←1395
  • مسئول کمیته آموزش IEEE (بخش ایران) 1392←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کنکوردیا ، مهندسی برق

1371 ← 1376

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق

1365 ← 1367

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق

1357 ← 1365

فعالیت های علمی