نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تشخیص بالینی در تولید مثل نشخوار کنندگان 1 7508479 2 08 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بیماری های تولید مثل نشخوارکنندگان کوچک 7508482 1 08 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تشخیص بالینی در تولید مثل نشخوار کنندگان 1 7508479 2 08 هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
بیماری های تولید مثل نشخوارکنندگان کوچک 7508482 1 08 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه