پروفایل

  • رئیس دانشکده 1393←1396
  • مدیر بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، تهران ، دامپزشکی

1369 ← 1374

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1369

فعالیت های علمی