طاهر علیزاده

طاهر علیزاده

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی تجزیه | نانو شیمی
شماره تماس : 61112788
Scopus
  • 4123 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

افتخارات