طاهر علیزاده

طاهر علیزاده،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی تجزیه | نانو شیمی
شماره تماس : 61112788
Scopus
  • 3171 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی