اعضای هیات علمی

سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02532802612
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال