سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02532802612
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال