سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02532802612
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فرهنگ و زبانهای باستانی

1388 ← 1392

فعالیت های علمی