سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02532802612
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فرهنگ و زبانهای باستانی

1388 ← 1392

فعالیت های علمی