سعیدرضا عاملی رنانی

سعیدرضا عاملی رنانی،

استاد
 • عضو کمیته تهیه و تدوین حسابداری تعهدی
 • عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • رئیس کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • رئیس مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی
 • عضو شورای سیاست گذاری و روابط عمومی و رسانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • رئیس دانشکده مطالعات جهان
 • عضو کمیته برنامه‌ی علمی فضای مجازی و فناوری اطلاعات
 • عضو شورای علمی کمیسیون فرهنگی- علمی شورای راهبردی روابط خارجی
 • عضو کمیته ملی اطلاعات برای همه
 • عضو هیات امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • عضو شورای برگزاری سیاستگذاری برگزاری سخنرانی های ویژه در دانشگاه
 • رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
 • 783 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.