سعیدرضا عاملی رنانی

سعیدرضا عاملی رنانی،

استاد
 • ، عضو کمیته تهیه و تدوین حسابداری تعهدی
 • ، عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ، رئیس کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ، رئیس مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی
 • ، عضو شورای سیاست گذاری و روابط عمومی و رسانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ، رئیس دانشکده مطالعات جهان
 • ، عضو کمیته برنامه‌ی علمی فضای مجازی و فناوری اطلاعات
 • ، عضو شورای علمی کمیسیون فرهنگی- علمی شورای راهبردی روابط خارجی
 • ، عضو کمیته ملی اطلاعات برای همه
 • ، عضو هیات امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • ، عضو شورای برگزاری سیاستگذاری برگزاری سخنرانی های ویژه در دانشگاه
 • ، رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
 • 547 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

پروفایل

 • ، رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان 1398←…
 • ، عضو شورای برگزاری سیاستگذاری برگزاری سخنرانی های ویژه در دانشگاه 1397←…
 • ، عضو هیات امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1397←…
 • ، عضو کمیته ملی اطلاعات برای همه 1396←…
 • ، عضو شورای علمی کمیسیون فرهنگی- علمی شورای راهبردی روابط خارجی 1395←…
 • ، عضو کمیته برنامه‌ی علمی فضای مجازی و فناوری اطلاعات 1395←…
 • ، عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395←1396
 • ، عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه های استان تهران 1394←1398
 • ، رئیس دانشکده مطالعات جهان 1394←…
 • ، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی 1394←1397
 • ، عضو شورای سیاست گذاری و روابط عمومی و رسانه وزارت امور اقتصادی و دارایی 1393←…
 • ، عضو هیأت اجرایی دانشگاه تهران 1393←1397
 • ، عضو هیأت تحریریه نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 1392←1395
 • ، عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392←1394
 • ، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Royal Holloway University of London ، ارتباطات

1375 ← 1380

M.Sc ، University College Dublin ، جامعه شناسی

1373 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

1368 ← 1371

فعالیت های علمی