شکوفه غضنفری

شکوفه غضنفری،

دانشیار
  • همکاری موثر در تاسیس شرکت رشدی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
  • مشاور در شورای امور بانوان و خانواده بسیج اساتید
  • عضویت در کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انشارات دانشگاه تهران- دانشکدگان ابوریحان
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 347 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←1397
  • استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویی علوم دام و طیور پردیس ابوریحان 1394←1396
  • نماینده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دفتر داکای پردیس 1394←1396
  • استاد راهنمای آموزشی ورودی سال 91 1391←1395
  • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان علوم دامی 1388 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فردوسی مشهد ، تغذیه طیور

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ژنتیک و اصلاح دام

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی