محمد شکرچی زاده

محمد شکرچی زاده

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 4712 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 6781 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی عالی بتن 8102107 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1402
تکنولوژی بتن 8102105 2 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1402
آزمایشگاه مصالح ساختمانی 8102015 1 01 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1402
تکنولوژی عالی بتن 8102107 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
تکنولوژی بتن 8102105 2 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه مصالح ساختمانی 8102015 1 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1402
مصالح ساختمانی 8102277 2 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1402
تکنولوژی عالی بتن 8102107 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
تکنولوژی بتن 8102105 2 01 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه مصالح ساختمانی 8102015 1 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
تکنولوژی عالی بتن 8102107 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
تکنولوژی بتن 8102105 2 01 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
آزمایشگاه مصالح ساختمانی 8102015 1 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
مصالح ساختمانی 8102277 2 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
تکنولوژی عالی بتن 8102107 3 01 هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
تکنولوژی بتن 8102105 2 01 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه مصالح ساختمانی 8102015 1 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه مصالح ساختمانی 8102015 1 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
تکنولوژی عالی بتن 8102107 3 01 هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
تکنولوژی بتن 8102105 2 01 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2