محمد شکرچی زاده

محمد شکرچی زاده

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 4552 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 6563 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضو هیات امنا آثار جمالزاده (بخشش مرحوم جمالزاده به دانشگاه تهران) 1379←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو ملی علوم کاربردی لیون فرانسه ، راه و ساختمان

1372 ← 1377

M.S ، انستیتو ملی علوم کاربردی لیون فرانسه ، راه و ساختمان

1370 ← 1372

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، راه و ساختمان

1356 ← 1364

کلمات کلیدی