محمد شکرچی زاده

محمد شکرچی زاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 3261 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 4834 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو ملی علوم کاربردی لیون فرانسه ، راه و ساختمان

1372 ← 1377

M.S ، انستیتو ملی علوم کاربردی لیون فرانسه ، راه و ساختمان

1370 ← 1372

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، راه و ساختمان

1356 ← 1364

فعالیت های علمی