محمد شکرچی زاده

محمد شکرچی زاده،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 4035 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 5924 ارجاعات
  • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو ملی علوم کاربردی لیون فرانسه ، راه و ساختمان

1372 ← 1377

M.S ، انستیتو ملی علوم کاربردی لیون فرانسه ، راه و ساختمان

1370 ← 1372

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، راه و ساختمان

1356 ← 1364

کلمات کلیدی