فرزاد شریف زاده

فرزاد شریف زاده،

دانشیار
  • عضو کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی
  • عضو هیات موسس انجمن علمی بذر ایران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 280 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.