احسان شاه قاسمی

احسان شاه قاسمی،

دانشیار
  • عضویت در شورای پژوهشی ایرنا
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 25 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 171 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

  • عضویت در شورای پژوهشی ایرنا 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم ارتباطات اجتماعی

1388 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، علوم ارتباطات اجتماعی

1384 ←

B.S ، دانشگاه شیراز ، مهندسی ماشین های کشاورزی

1377 ←

فعالیت های علمی