سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
Scopus
  • 558 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1399
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/08 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
سیستم های دیجیتال 2 8101778 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/08 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
تحمل خرابی 8101409 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/08 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
سیستم های ترکیبی 8101890 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
مهندسی تحلیل ریسک و عدم قطعیت 8101897 3 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم اول 1399
مهندسی تحلیل ریسک و عدم قطعیت 8101897 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم اول 1398
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/02 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
تحمل خرابی 8101409 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
برنامه سازی موازی 8101761 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 44 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3