جواد صادقی نژاد

جواد صادقی نژاد،

دانشیار
  • رییس هیات مدیره انجمن علوم آناتومی دامپزشکی ایران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 173 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 283 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.