محسن صادقی

محسن صادقی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت بین الملل و مالکیت 1503335 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی 1503265 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
حقوق رقابت تجاری 2105319 2 05 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
حقوق تجارت الکترونیک 2104197 1 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
حقوق اقتصادی 2105246 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
حقوق سازمان های بین المللی تجارت انرژی (نفت، گاز، اتم) 2105187 2 05 نیمه دوم ترم (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
حقوق اسناد الکترونیک 2105275 1 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
حقوق رقابت 2105330 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
حقوق تجارت الکترونیک 1503268 2 01 هرهفته (16:30 - 18:30) - ترم اول 1400
حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی 1503045 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
حقوق پیشرفته تجارت بین المللی 2105314 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
حقوق و اقتصاد 2105268 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
بانکداری مجازی و مسائل حقوقی آن 2105293 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق 2104187 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
حقوق پیشرفته تجارت بین المللی 2105314 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق اقتصادی 2105246 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 2105199 1 05 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق و اقتصاد 2105268 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کار تحقیقی 2 2105190 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:45) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق و اقتصاد 2105268 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2