محسن صادقی

محسن صادقی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر حقوقی دانشگاه صنعتی شریف بنا بر مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران 1397←1398
  • مدیریت بخش پژوهشی تحقیقاتی حقوق تجاری اقتصادی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1394←1396
  • دبیری و عضویت کمیته آموزش آزاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1392←1393
  • عضویت در هیات تحریریه مجله علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی 1390←1395
  • عضویت در هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی 1390←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق خصوصی

1382 ← 1387

M.S ، تهران ، حقوق خصوصی

1380 ← 1382

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1376 ← 1380

کلمات کلیدی