پروفایل

  • معاون پشتیبانی دانشگاه هنر 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیا

1374 ← 1380

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1366 ← 1369

کارشناسی ، - ، جغرافیا

1362 ← 1366

کلمات کلیدی