سعادت ساریخانی خرمی

سعادت ساریخانی خرمی،

استادیار
 • دبیر قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو
 • عضو شورای مشورتی انجمن علوم باغبانی ایران
 • عضور شورای فرهنگی دانشکده فناوری کشاورزی (ابوریحان)
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 36041089
اتاق : 212
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 347 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
 • 749 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • عضور شورای فرهنگی دانشکده فناوری کشاورزی (ابوریحان) 1401←1404
 • عضو شورای مشورتی انجمن علوم باغبانی ایران 1399←1402
 • دبیر قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو 1398←1403
 • عضو کمیته فنی پسته و میوه های خشک وزارت جهاد کشاورزی 1396←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

1391 ← 1395

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

1388 ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه خلیج فارس ، علوم باغبانی

1384 ← 1388

کلمات کلیدی