سوگند قاسم زاده

سوگند قاسم زاده

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضویت در کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی پژوهشکده معتمد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117420
Scopus
 • 69 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
 • 504 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

 • عضویت در کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی پژوهشکده معتمد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1402←…
 • قوانین و مقررات مرتبط به اعضای هیات علمی (تبدیل وضع، ارتقا و ترفیع) 1401←1401
 • مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی 1401←1401
 • مهارت های دیجیتال (سواد رسانه و اطلاعات) 1401←1401
 • علامت شناسی تغییرات روانی در دانشجویان 1401←1401
 • عضو اصلی اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1396←1398
 • مدیر داخلی و دستیار سردبیر نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

1388 ← 1393

M.S ، دانشگاه الزهرا (س) ، روانشناسی عمومی

1385 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه الزهرا (س) ، روانشناسی بالینی

1381 ← 1385

کلمات کلیدی