رضا رستمی

رضا رستمی،

استاد
  • صاحب امتیاز مرکز درمان اعتیاد آتیه
  • بنیاد اولین مرکز جامع اعصاب و روان با روش های درمانی جدید
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117477
اتاق : ۱۳۴
Scopus
  • 1414 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 3359 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

پروفایل

  • رییس پژوهشکده علوم همگرا 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم پزشکی شهید بهشتی ، روان پزشکی

1378 ← 1381

دکتری عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، پزشکی عمومی

1367 ← 1375

کلمات کلیدی