محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی،

استاد
  • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه"
  • مدیر گروه جغرافیای انسانی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113039
Google Scholar
  • 1049 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه جغرافیای انسانی 1398←…
  • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه" 1397←1400
  • عضو هیات ممیزه مشترک دانشگاههای هنر 1395←1397
  • معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا 1388←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جغرافیای انسانی

1369 ← 1375

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1367 ← 1369

کارشناسی ، اصفهان ، جغرافیا

1363 ← 1367

فعالیت های علمی