حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82024321
اتاق : 2-607

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال