حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82024321
اتاق : 2-607

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و الکترونیک

1349 ← 1355

فعالیت های علمی