نجمه نیسانی سامانی

نجمه نیسانی سامانی،

دانشیار
  • عضو هییت موسس و هیئت مدیری انجمن سامانه های اطلاعات مکانی
  • معاونت گروه سنجش از دور و GIS
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 329 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 686 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

افتخارات