محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن،

دانشیار
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 349 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 490 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولوژی پیشرفته 8202200 2 27 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی رودخانه 8202166 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول مهندسی محیط زیست 1 8202293 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
هیدروانفورماتیک 8202145 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی 8202345 2 27 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی سیستم های منابع آب 8202340 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
هیدرولوژی پیشرفته 8202200 2 27 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مهندسی رودخانه 8202166 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه 8202413 2 27 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول مهندسی محیط زیست 1 8202293 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
هیدروانفورماتیک 8202145 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حمل رسوب 8202190 2 72 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی سیستم های منابع آب 8202340 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
هیدرولوژی پیشرفته 8202200 2 27 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
مبانی منابع آب 8202117 2 05 نامشخص 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
محاسبات عددی مهندسی 8202316 2 02 نامشخص 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مهندسی رودخانه 8202166 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه 8202413 2 27 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/04/03 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مبانی منابع آب 8202117 2 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حمل رسوب 8202190 2 27 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2