محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن،

دانشیار
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 426 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 644 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

پروفایل

  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 1397←1400
  • مشاورمدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه در امور نشریات علمی 1397←1399
  • مسئول بخش انفورماتیک دانشکده محیط زیست 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1383 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی- مهندسی آب

1377 ← 1381

فعالیت های علمی