وحید نیکنام

وحید نیکنام،

استاد
  • رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 61113637
Scopus
  • 1866 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 3046 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

  • رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران 1400←1403
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • رئیس کمیته علوم زیستی گروه علوم پایه دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 1393←1395
  • رئیس دانشکده زیست شناسی 1387←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فیزیولوژی گیاهی

1373 ← 1378

M.S ، تهران ، علوم گیاهی

1368 ← 1371

کارشناسی ، ارومیه ، علوم گیاهی

1364 ← 1368

فعالیت های علمی