وحید نیکنام

وحید نیکنام،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 61113637
Scopus
  • 1542 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • رئیس کمیته علوم زیستی گروه علوم پایه دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فیزیولوژی گیاهی

1373 ← 1378

M.S ، تهران ، علوم گیاهی

1368 ← 1371

کارشناسی ، ارومیه ، علوم گیاهی

1364 ← 1368

فعالیت های علمی