ندا محمداسمعیلی

ندا محمداسمعیلی

مرتبه علمی : استادیار
 • کمیسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 • عضو کمیته علمی جایزه 34000 منابع انسانی
 • دبیر کمیته بین المللی منابع انسانی
 • دبیر کمیته بین المللی منابع انسانی
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
شماره تماس : 61117745
Google Scholar
 • 58 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • دبیر کمیته بین المللی منابع انسانی 1401←…
 • دبیر کمیته بین المللی منابع انسانی 1401←…
 • عضو کمیته علمی جایزه 34000 منابع انسانی 1400←…
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی 1399←…
 • کمیسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران 1397←…
 • دبیر کمیته فنی ISIRI/TC260 1394←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی

… ←

کلمات کلیدی