زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
Scopus
  • 1171 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 3164 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان نامه ها و رساله ها