ناصر قاسمی رزوه

ناصر قاسمی رزوه

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 28 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

افتخارات