ناصر قاسمی رزوه

ناصر قاسمی رزوه،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
الهیات

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه دمشق ، زبان و ادبیات عربی (نقد و ادبیات تطبیقی)

1384 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عربی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه قم ، زبان و ادبیات عربی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی