ناصر قاسمی رزوه

ناصر قاسمی رزوه،

دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 28 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه دمشق ، زبان و ادبیات عربی (نقد و ادبیات تطبیقی)

1384 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عربی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه قم ، زبان و ادبیات عربی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی