پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه دمشق ، زبان و ادبیات عربی (نقد و ادبیات تطبیقی)

1384 ← 1389

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عربی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه قم ، زبان و ادبیات عربی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی