تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089721
اتاق : 2-507
Scopus
  • 40 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 756 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/10/27 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیر خطا 8101892 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/04/19 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/21 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
سمینار 8101221 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 51 نامشخص نامشخص 3973
شناسایی سیستم 8101888 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/30 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
کنترل تطبیقی 8101929 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/24 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2