تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089721
اتاق : 2-507
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 628 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مهندسی برق- گرایش کنترل

1384 ← 1389

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق- گرایش کنترل

1382 ← 1384

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق- گرایش کنترل

1378 ← 1382

فعالیت های علمی