تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089721
اتاق : 2-507
Scopus
  • 774 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 960 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی برق- گرایش کنترل

1384 ← 1389

M.S ، تهران ، مهندسی برق- گرایش کنترل

1382 ← 1384

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق- گرایش کنترل

1378 ← 1382

کلمات کلیدی