مریم نجارنهاوندی

مریم نجارنهاوندی،

دانشیار
  • نماینده گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117894
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال