صدیقه نبیان

صدیقه نبیان،

استاد
  • عضو انجمن علمی زنبورعسل
  • معاونت فرهنگی دانشجویی
  • دبیر علمی انجمن انگل شناسی
  • عضو کمیته فنی بهداشت و بیماری های زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
Scopus
  • 509 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.