مظفرالدین واعظی

مظفرالدین واعظی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، معاون اداری مالی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1383←1386
  • ، معاون اداری مالی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1373←1374
  • ، معاون گروه علوم انسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1365←1368

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایالتی اکلاهما ، مدیریت آموزشی

1355 ← 1361

فعالیت های علمی