محسن محسنی ساروی

محسن محسنی ساروی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 378 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برف و بهمن 7201036 2 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مدیریت جامع حوزه های آبخیز 7201376 2 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 2 نتیجه