محسن محسنی ساروی

محسن محسنی ساروی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 360 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کیش دانشگاه تهران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایداهو ، جنگلداری

1355 ← 1359

M.S ، میشیگان ، جنگلداری

1352 ← 1356

کارشناسی ، تهران ، جنگلداری

1348 ← 1352

کلمات کلیدی