محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی،

استاد
  • نماینده علمی دانشکده در انجمن علمی مدیریت صنعتی
  • عضو کمیته منتخب دوره چهارم جشنواره آموزش و پژوهش
  • مدیر گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
Scopus
  • 114 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 543 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.