محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی،

استاد
  • نماینده علمی دانشکده در انجمن علمی مدیریت صنعتی
  • عضو کمیته منتخب دوره چهارم جشنواره آموزش و پژوهش
  • مدیر گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
Scopus
  • 113 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 518 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز 1397←1399
  • نماینده علمی دانشکده در انجمن علمی مدیریت صنعتی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت تولید و عملیات

… ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه یزد ، مهندسی صنایع

… ← 1380

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی صنایع

… ← 1384

کلمات کلیدی