محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی،

دانشیار
  • ، نماینده علمی دانشکده در انجمن علمی مدیریت صنعتی
  • ، عضو کمیته منتخب دوره چهارم جشنواره آموزش و پژوهش
  • ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 64 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 153 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پروفایل

  • ، نماینده علمی دانشکده در انجمن علمی مدیریت صنعتی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی