محمودرضا روزبان

محمودرضا روزبان،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
Scopus
  • 212 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 433 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم باغبانی

1382 ← 1388

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی-باغبانی

1377 ← 1380

کلمات کلیدی