سیدمصطفی رضوی

سیدمصطفی رضوی،

دانشیار
  • عضو کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی وزارت علوم
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
Scopus
  • 41 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های مدیریت پیشرفته 4305060 2 05 هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1401
محیط کسب و کار و اکوسیستم کارآفرینی 2506665 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
تئوری های اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی 4305036 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 52 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 51 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
سیستم های نوآوری پیشرفته 4305154 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
نظریه های مدیریت پیشرفته 4305060 2 51 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم دوم 1400
تئوری های اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی 4305036 2 52 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 4305078 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
سیستم های نوآوری پیشرفته 4305154 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
تکنولوژی های نو و محیط زیست 4305022 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
سمینار در مدیریت تولید و عملیات 4305142 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سیستم های نوآوری پیشرفته 4305154 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1400/04/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
نظریه های اقتصاد توسعه 4305066 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
تئوری های اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی 4305036 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سیستم های نوآوری پیشرفته 4305154 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/18 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تکنولوژی های نو و محیط زیست 4305022 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2