سیدمصطفی پیغمبری

سیدمصطفی پیغمبری،

استاد
  • عضو کمیته بازنگری دوره دکتری عمومی دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و بیماری های پرندگان
شماره تماس : 02161117008
Scopus
  • 489 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1287 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.